Naujienos

DĖL DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE ESANČIŲ ŠACHTINIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMO SISTEMŲ UŽDARYMO

DĖL DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE ESANČIŲ ŠACHTINIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMO SISTEMŲ UŽDARYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

DĖL DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE ESANČIŲ ŠACHTINIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMO SISTEMŲ

      Informuojame daugiabučių namų valdytojus (administruojančias įmones, bendrijas, jungtinės veiklos sutartimis įgaliotus atstovus), kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2019-09-11 sprendimu Nr. 1-225 patvirtino naujas Atliekų tvarkymo taisykles (toliau – Taisyklės), kurių 34 punktas numato: „Daugiabučiam namui ar namų grupei įrengus požeminių ar pusiau požeminių konteinerių aikštelę, šiuose namuose esančios šachtinės atliekų surinkimo sistemos praėjus 1 mėnesiui nebeaptarnaujamos, juose esantys antžeminiai konteineriai po šio termino išimami ir išvežami. Bendrojo naudojimo objektų valdytojams siūloma organizuoti šachtinės atliekų surinkimo sistemos užsandarinimo darbus, užtikrinant higienos normų laikymąsi.“     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-10-23 įsakymu Nr. D1-857 patvirtintų Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų (toliau – reikalavimai) 26 punkte nustatyta, kad kolektyvinio naudojimo konteinerių aikštelių vietas nustato savivaldybė arba Administratorius (šiuo atveju SĮ ,,Vilniaus atliekų sistemos administratorius“). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – įstatymas) 4 straipsnio 2 dalimi atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje. Savivaldybė, kuri pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 dalį yra atsakinga už komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimą, sąvartynų įrengimą ir eksploatavimą, pagal SĮ ,,Vilniaus planas“ parengtą pusiau požeminių ir požeminių konteinerių aikštelių įrengimo schemą iki 2020 metų vasaros Vilniaus mieste planuoja įrengti 759 konteinerių aikšteles, o jose 3076 įvairius konteinerius. Susipažinti su komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo Vilniaus mieste schema galima Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt/aiksteles.     Paaiškiname, kad antžeminių konteinerių išėmimas ir išvežimas vyks pagal savivaldybės įmonės „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (toliau – VASA) parengtą grafiką. Apie planuojamą antžeminių konteinerių išėmimą ir išvežimą VASA informuos iš anksto, ne mažiau kaip prieš 30 dienų, patalpindama skelbimą daugiabučiame name bei informuodama daugiabučio namo valdytoją. Minėtame pranešime bus nurodyta, kurie pusiau požeminiai konteineriai skirti konkretaus namo gyventojams, taip pat kurią dieną konteineris bus išimtas ir išvežtas. VASA pranešime nurodytą dieną komunalinių atliekų vežėjas paims konteinerį iš šiukšlių šalinimo patalpos pastate. Gavus VASA pranešimą, prašome Jūsų užtikrinti, kad nuo pranešime nurodytos konteinerio išėmimo datos šachta nustotų būti naudojama, nes po šachta nebebus konteinerio. Nespėjus to padaryti, daugiabučio namo valdytojas privalės užtikrinti sanitarijos ir higienos reikalavimus name t. y. sutvarkyti komunalines atliekas, esančias šiukšlių šalinimo šachtos patalpoje, ir sunešti jas į pusiau požeminių konteinerių aikštelę, priskirtą naudotis to namo gyventojams.     Primename, kad Taisyklėse nėra numatyta galimybė pasilikti šachtų aptarnavimo, taip pat atliekų vežėjui nenumatyta prievolė aptarnauti šachtinėse atliekų šalinimo sistemose savarankiškai paliktus konteinerius. Taisyklėse nėra numatyta ir atskirų sutarčių sudarymo galimybė – Vilniuje galioja Savivaldybės tarybos patvirtinta vietinė rinkliava, kurią moka visi Savivaldybės atliekų turėtojai.            Kadangi atliekų šalinimo šachta yra daugiabučio namo gyventojų bendras turtas, Savivaldybė negali šio turto tvarkyti ar imtis užsandarinimo darbų. Paaiškiname, kad tuo atveju, jeigu šachta būtų palikta atvira, o atliekos ir toliau būtų metamos į šachtą, kurioje nebus konteinerio, už atliekas, pašalintas pažeidžiant Taisyklėse nustatytą tvarką bus atsakingi šių atliekų turėtojai – namo gyventojai. Už šachtinės sistemos priežiūrą, jos atitikimą higienos normų reikalavimams, už informacijos, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams tiekimą, kad negalima naudotis šachtine sistema atliekų vežėjui iš po šachtos vamzdžio išėmus ir išvežus konteinerį ir už siūlymų teikimą dėl šachtos sistemos užsandarinimo darbų, yra atsakingas daugiabučio namo valdytojas.     Informuojame, kad žmonėms, kuriems yra sudėtinga judėti ir dėl to kyla problemų dėl atliekų išmetimo naujuose konteineriuose, yra galimybė gauti socialines paslaugas. Dėl paslaugos teikimo gyventojui reikėtų kreiptis Socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyrių, Kauno g. 3, tel. 233 3984 arba 867017240.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Adomas Bužinskas

Giedrė Baranauskienė, tel. (8 5) 211 2821, el. paštas giedre.baranauskiene@vilnius.lt
Visos naujienos