Privatumo politika

SVETAINĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

 1. Svetainės www.sileja.lt (toliau – Svetainė) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Svetainės valdytojas - UAB „Šilėja“, juridinio asmens kodas 121462961, buveinės adresas Ukmergės g. 222, Vilnius (toliau – Bendrovė), tvarko Svetainės lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis. 
 2. Įeidami į Svetainę, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Taisyklės taikomos tiek naudojantis Svetaine Vartotojui prisijungus, tiek ir Vartotojams neatlikusius prisijungimo procedūros. Prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi, Vartotojai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Bendrovė tvarkys Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti.
 3. Svetainės paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Svetainės paslaugos), kurios apima:

3.1. informacijos apie Tiekėjo paslaugas, kliento mokėtinas sumas teikimą;

3.2. klausimų ar kitos informacijos pateikimą ir/ar paslaugų užsakymą elektroniniu būdu.

3.3. bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Svetainės.

 1. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

Vartotojų prisijungimas ir asmens duomenų apsauga

 1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine, galima tik Svetainėje suvedus tinkamus prisijungimo duomenis. Prisijungimas atliekamas paspaudus Svetainės viršuje dešinėje pusėje esančią aktyviąją nuorodą „Prisijungti“, prieš tai užpildžius mokėtojo kodą ir slaptažodį. Vartotojas, prisijungdamas prie Svetainės, patvirtina, kad:

5.1. Vartotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Svetaine Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;

5.2. Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui;

5.3. pasikeitus Vartotojo duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, pakeisti (papildyti) savo duomenis Svetainėje; 

5.4. Vartotojas sutinka, kad Bendrovė tvarkytų bet kokius Vartotojo pateiktus jo asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, Bendrovės paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros (jeigu yra gautas Vartotojo sutikimas) ir kitais tikslais.

 1. Vartotojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Vartotojui Bendrovė turi teisę, nedelsiant ir iš anksto nepranešus, uždrausti naudotis Svetaine. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą Bendrovei ir (ar) tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, Bendrovė turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją valstybinėms institucijoms.
 2. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą ir privalo dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Svetainės slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ar prisijungiant prie jos.
 3. Svetainėje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra Bendrovės tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.
 4. Elektroninių formų pildymo būdu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami šiais tikslais:

9.1. Svetainės ir Bendrovės paslaugų teikimo tikslais.

 1. Vartotojas, kreipdamasis į Bendrovę raštu el. paštu info@sileja.lt, arba atvykęs į klientų aptarnavimo centrą, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę:

10.1.kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Vartotojo asmens duomenis;

10.2. kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti Vartotojo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

10.3. kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

10.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

 1. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 2. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės partnerius, teikiančius su tinkamu Svetainės ir Bendrovės teikiamomis paslaugomis susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Bendrovės ir Vartotojo teisės bei pareigos

 1. Bendrovė pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Svetainėje nurodytas Bendrovės teikiamas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas. 
 2. Bendrovė, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir (ar) vykdydama teisės aktų reikalavimus, ir (ar) Vartotojui nesilaikant šių Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Vartotojo sutikimo panaikinti Vartotojo registraciją Svetainėje.
 3. Bendrovė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Svetainės veiklą.
 4. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:

15.1. griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;

15.2. nepažeisti Bendrovės ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

15.3. neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;

15.4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;

15.5. neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Svetainės darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Svetainei, ar Bendrovės teikiamų paslaugų procesui;

15.6. nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Svetainės veiklą ir Svetainės ar Bendrovės paslaugų teikimą Vartotojui ar tretiesiems asmenims;

15.7. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;

15.8. nedelsiant informuoti Bendrovę, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Svetainės duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.

 1. Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Bendrovė įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine.

Intelektinės nuosavybės apsauga ir nuorodos į kitas svetaines

 1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, banerius ir visus kitus dizaino elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.
 2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Bendrovės nuosavybė, arba Bendrovė juos naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu.
 3. Šioje Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis Vartotojui išeiti iš šios Svetainės, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šioje Svetainėje.
 4. Bendrovė negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių svetainių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo.
 5. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad kitose svetainėse, į kurias yra nukreipiama iš šios Svetainės, gali galioti kitokios nei Svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos.

Slapukai

 1. Bendrovė, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja Vartotojui atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti.
 2. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Bendrovė įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Svetaine Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Bendrovės numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

Baigiamosios nuostatos

 1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Svetainės ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
 2. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.
 3. Visais klausimais dėl Svetainėje teikiamų savitarnos paslaugų ir Bendrovės vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu info@sileja.lt arba atvykus į klientų aptarnavimo centrą, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.